Y11112 - Lizbeth

Dostępne kolory:
White, Diamond White, Ivory, Alabaster Ivory